Podmínky zapůjčení

 1. Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajimatel a na druhé straně uživatel/lé. Více uživatelů ručí za všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy stejnou měrou jako společný viník.  
 2. Uživatel převzetím vozidla uznává, že vozidlo je v pořádku v provozuschopném a čistém stavu a nevykazuje žádné viditelné poruchy. Zdržuje se od porušení plomby u tachometru, manipulace s počítadlem kilometrů a obsahem nádrže. Dbá na kompletnost příslušenství vozidla. Do vozidla je zákaz nošení a vstupu domácích mazlíčků jako je pes, kočka atd. V prostorech obytného vozidla je přísný zákaz kouření. Je zakázáno jakékoliv upravování vozidla (polepování, šroubování, vrtání atd.)
 3. Uživatel převzetím OV potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících k vozidlu.
 4. Uživatel je povinen zacházet s vozidlem tak, aby nedošlo k jeho poškození, ztrátě nebo zničení nebo újmě na cizím majetku a smí jej používat pouze pro účely, k nimž je určeno. Uživatel je povinen používat všechna zabezpečovací zařízení, pokud jsou součástí výbavy.Nájemce je obeznámen s celkovou výškou OV a musí dbát na bezpečný průjezd všech podjezdů, tunelů apod. V případě poškození, hradí škodu nájemce.
 5. Vozidlo smí být řízenou pouze osobně uživatelem nebo osobami, které jsou uvedeny v této smlouvě.
 6. Uživatel nemůže s vozidlem vycestovat do jiné  země, než je ve smlouvě uvedeno. Po dobu nájmu je neomezený počet kilometrů
 7. Minimální doba půjčení je 2 dny ( v měsíci červen,červenec a srpen je 7 dní)
 8. Použití vozidla pro závodní či soutěžní činnost nebo testování je zakázáno.
 9. Pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu dalších vozidel.
 10. Vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 10 %, minimálně 10.000,-- Kč, součástí dokladů je i potvrzení o zákonném pojištění, zelená karta a sešit INFORMACE (Havarijní pojištění, pojištění Odpovědnosti z provozu vozidla). Osoby ani přepravovaný náklad nejsou pojištěny.
 11. Uživatel se zavazuje uhradit pronajímateli spoluúčast za poškození vozidla v plné výši (10 % min. 10.000,-- Kč). Při prokázání spoluviny na ztrátě (nezamčené a nezabezpečené vozidlo, otevřená okna, parkování na odlehlém místě , vzniku požáru apod..) se zavazuje uhradit vzniklou škodu, mimo plnění pojišťovny.
 12. Uživatel potvrzuje způsobilost osoby, která bude vozidlo řídit a bere za ni dle této smlouvy veškerou hmotnou odpovědnost.
 13. Pokud bude vozidlo bez souhlasu pronajímatele vráceno po termínu vrácení, zvyšuje se částka za každý takový den o 100 % denní sazby + úhrada škod tímto způsobeným dalšímu uživateli. Toto neplatí v případě, že vozidlo mělo technickou závadu, či došlo k poškození OV bez zavinění uživatele.
 14. Veškeré opravy nebo investice, vzniklé během zapůjčení nutno konzultovat s výše uvedenými osobami. Pokud bude nezbytná oprava OV, musí být provedena v autorizovaném servisu. OV je v záruce na základě uživateli předané servisní knížky.
 15. Při nehodě či při výskytu škody je uživatel povinen neprodleně informovat policii a pronajímatele. Na místě nehody či vzniklé škody zapsat jmenovitě spoluúčastníky či svědky včetně jejich adres a nepředávat vinu na jinou třetí osobu. Nutné vyprošťovací náklady nebo náklady na opravu budou pak v každém případě vyžadovány pronajímatelem k uhrazení od uživatele, mimo výši úhrady od pojišťovny. V každém případě je uživatel pro pronajímatele povinen vyhotovit bez prodlení detailní zprávu o nehodě či škodě.
 16. Při nedodržení platebních podmínek uživatelem může být pronajímatelem smlouva okamžitě zrušena bez náhrady uživateli.
 17. Doplatek za vrácení nevyčištěného vozu 2.000,-- Kč.
 18. Doplatek za vrácení silně znečištěného vozu 5.000,-- Kč. Propálení či jiné trvalé poškození sedadel 10.000,- Kč
 19. Storno podmínky:  při zrušení smlouvy 30 dnů a méně před zapůjčením – 50 % nájmu
 20. V případě neočekávané události (nehoda, velké poškození, ztráta vozidla) před termínem zapůjčení vozu si pronajímatel vyhrazuje dodání náhradního vozu.
 21. Vozidlo se předává v 9.00 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 17.00 hodin posledního dne půjčení, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak. 
 22. Uživatel přebírá vozidlo s plnou nádrží a vrací s plnou nádrží. V ceně půjčovného jsou 2 PB lahve, chemie do WC – jejich obsah uživatel při vracení nedoplňuje.
 23. Veškeré osobní údaje klienta se zjišťují za účelem sepsání smlouvy o zapůjčení vozidla. Klient dává souhlas s jejich uveřejněním (Zákon 439/2004 Sb. O ochraně osobních údajů).
 24. Při ztrátě dokladů, nebo klíčů od karavanu, bude účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,-.  Při ztrátě hlavního startovacího klíče je poplatek 10.000,- Kč